[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật XXVI Thường Niên Thánh Lễ Thiếu Nhi Năm C

  • Bài giảng hàng tuần,
  • September 26, 2016
  • GioaKim Long
  • 119

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Micae Trần Niên – Dòng Ngôi Lời SDV trong thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C