Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A.

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • July 16, 2017
  • GioaKim Long
  • 29

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Bônaventura, giám mục,tiến sĩ Hội Thánh Năm A.