Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.

  • Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • July 17, 2017
  • GioaKim Long
  • 33

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Trực Dòng Bửu Huyết trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.