Hotline : 01673.996.9647
[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ KÍNH ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH LỄ NẾN NĂM B. Lễ Kính Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh Lễ Nến
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Lễ Kính Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh Lễ Nến Năm B Chủ Đề do Cha sở chia sẻ
17:49 03/02/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật IV  TN-B Chủ Đề Người Giảng Dạy Như Đấng Có Uy Quyền do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.
17:55 29/01/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B THÁNH LỄ SÁNG.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật IV TN-B Chủ Đề Người Giảng Dạy Như Đấng Có Uy Quyên  do Cha sở chia sẻ.
07:43 28/01/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI BỔN MẠNG KHU GIÁO V GX. PHÚ HÒA NĂM B. Giáo V Gx.Phú Hòa Năm B
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Kính Thánh Pha lôTông Đồ Trở Lại Bồn Mạng Khu Giáo V Gx.Phú Hòa Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ. 
17:35 27/01/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III TN – B với chủ đề Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng do Cha Giuse Qui Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.
17:40 22/01/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III THƯỜNG  MừngNIÊN NĂM B THÁNH LỄ SÁNG.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III TN-B Chủ Đề Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng do Cha sở chia sẻ.
07:39 21/01/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Dồng Tế Chúa Nhật II TN – B với chủ đề Chúng Tôi Đã Gặp Đấng Mêsia do Cha Giuse Qui Dòng Thừa Sai  Việt Nam Và Cha Giuse Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.
17:59 15/01/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B THÁNH LỄ SÁNG.
  Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II TN-B Chủ Đề Chúng Tôi Đã Gặp Đấng Mêsia  do Cha sở chia sẻ.
07:51 14/01/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm B do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.
17:51 08/01/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM B THÁNH LỄ SÁNG.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh do Cha sở Antôn chia sẻ.
07:55 07/01/2018