Hotline : 01673.996.9647
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VIII  TN-B Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.
17:50 28/05/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM B THÁNH LỄ SÁNG.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm B  do Cha sở Antôn chia sẻ.
17:46 28/05/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.
17:54 21/05/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA THÀNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B THÁNH LỄ SÁNG.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống do Cha sở Antôn chia sẻ.
16:45 20/05/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VII Phục Sinh Lễ Chúa Thăng Thiên Năm B do Cha Giuse Qui Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.
17:54 14/05/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM B THÁNH LỄ SÁNG.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VII Phục Sinh Lễ Chúa Thăng Thiên Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.
17:52 14/05/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B CHỦ ĐỀ TÌNH THƯƠNG CAO CẢ THÁNH LỄ SÁNG.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VI  Phục Sinh Năm B Chủ Đề Tình Thương Cao Cả do Cha sở Antôn chia sẻ.
17:29 08/05/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B CHỦ ĐỀ THẦY LÀ CÂY NHO THÁNH LỄ THIẾU NHI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B Chủ Đề Thầy Là Cây Nho do Cha sở Antôn chia sẻ.
17:54 30/04/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B CHỦ ĐỀ THẦY LÀ CÂY NHO THÁNH LỄ SÁNG.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B Chủ Đề Thầy Là Cây Nho do Cha sở Antôn chia sẻ.
07:45 29/04/2018
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH CHỦ ĐỀ CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật IV  PS-B Chủ Đề Chúa Nhật Chúa Chiên Lành do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.
17:50 23/04/2018