Câu Thánh ! Thánh ! Thánh !

Câu Thánh ! Thánh ! Thánh !

Hỏi đáp - Jul 28/07/2018

“Thánh ! Thánh ! Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.”

Lời tung hô “Thánh, Thánh, Thánh” được chia ra hai phần. Phần thứ nhất (“Thánh ! Thánh ! Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh…”) được dựa vào lời ngôn sứ I-sai-a khi ngài kể lại thị kiến về Chúa Thượng ngự trên ngai cao. Ngài tung hô: "Thánh! Thánh! Chí Thánh! ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!" (Is 6:3).

Phần hai (“Hoan hô Chúa trên các tầng trời…") được dựa vào Tin Mừng Mát-thêu diễn tả việc Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò: “Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời” (Mt 21:9).

+++

Did you know?

“Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.”

The "Sanctus" is two parts in one. The first part is taken from Isaiah 6:3 in which the prophet recounts his vision of the throne of God: “Holy, holy, holy is the Lord of hosts; the whole earth is full of his glory.”

The second part is taken from Matthew 21:9. The verse recounts Jesus’ entrance into Jerusalem and the crowds’ reaction to his coming: “Hosanna[a] to the Son of David; blessed is he who comes in the name of the Lord; hosanna in the highest.”

 

Lm Viên Nguyễn, scj
Rôma – 07.23.18