Hotline : 01673.996.9647

Đôi Nét Về Các Bà Mẹ Công Giáo

Mar 24/03/2014

Ngày đầu tháng 4 năm 1972 cha cố Toma Phạm Ngọc Biểu đã cho họp các bà mẹ Phú Hoà và ngài đã quyết định lập hội CB Mẹ Phú Hoà

Ngày đầu tháng 4 năm 1972 cha cố Toma Phạm Ngọc Biểu đã cho họp các bà mẹ Phú Hoà và ngài đã quyết định lập hội CB Mẹ Phú Hoà, và mới đầu số hội viên có 28 người và ban chấp hành tiêu khổ
Hội trưởng :  Anna Nguyễn Thị Lý
Phó            :  Anna Nguyễn Thị Kiều
Thủ quỹ     :  Anna Vũ Thị Tuất
Không có thư ký bà hội trưởng phải kiêm thư ký luôn lấy bổn mạng là thánh
Anna kính vào ngày 26-7 hàng năm sinh hoạt đều hàng tháng nhưng thời điểm đó phải sang phú bình để sinh hoạt (vì còn là họ lẻ chứ chưa được lên giáo xứ nên vẩn trực thuộc hạt phú thọ)
_ Đến năm 1975 khi giải phóng thì ngưng hoạt động nhưng hàng năm vẫn mừng lễ Anna(bảo nhỏ nhau xin lễ)
_ Đến năm 1985 một số bà cộng tác là:
_ Bà Anna Nguyễn Thị Lý
_ Bà Anna Nguyễn Thị Nhàn
_ Bà Anna Vũ Thị Tuất
_ Bà Maria Nguyễn Thị Là
Vẫn tiếp tục  sinh hoạt và cô đọng lại lúc này con số hội viên lên 87 người
_Năm 1986 bầu lại ban chấp hành
_Trưởng_Maria Nguyễn Thị Là (kiêm thư ký)
_Phó- Maria Nguyễn Thị Nhi
_Thủ quỹ_Maria Hoàng Thị Nghiệp
 Ban chấp hành này giữ cho đến năm 1991 Phú Hoà được trao về Hạt Tân Sơn Nhì, do cha hạt trưởng Vũ Nguyên Thiều làm linh hướng các bà mẹ
_Năm 1994 được sát nhập vào hạt Tân Sơn Nhì, và cũng đồng thời sát nhập với giáo phận. Nên được cha giám đốc Võ Văn Ánh về cho ban chấp hành mới tuyên hứa và 125 hội viên gia nhập hội (lúc này hội lấy bổn mạng là Thánh Monica kính 27-8)

Tân ban chấp hành là:
Trưởng : Maria Nguyễn Thị Là
Phó       : Anna Hoàng Thị Nghiệp
Thư Ký : Anna  Nguyễn Thị Sáng
Thủ Quỹ:Anna  Hoàng Thị Khoát
Và 3 năm lại bầu lại ban chấp hành một lần, và cũng thời điểm này hội CBM lập được 1 ca đoàn riêng và lấy bổn mạng thánh kính Anna ngày 26-07 hàng năm

Từ 1997-2000
Trưởng : Maria Nguyễn Thị Là
 Phó       : Maria Mai Thị Ái
Thư Ký   : Anna Nguyễn Thị Sáng
Thủ Quỹ :Anna  Hoàng Thị Khoát

Từ năm 2000 -2003
Trưởng  : Maria Nguyễn Thị Là
 Phó       : Maria Mai Thị Ái
Thư Ký   : Hoàng Thanh Gương
 Phó        : Anna Trần Thị Nui
Thủ Quỹ  :Anna  Hoàng Thị Tơ

Từ năm 2003-2006
Trưởng :  Maria Nguyễn Thị Là
Phó 1    :  Maria Nguyễn Thị Tuyết
Phó 2    :  Matta Lâm Tuyết Liên
Thư Ký :   Hoàng Thanh Gương
Thủ Quỹ:  Maria Mai Thị Ái

Từ năm 2006-2009
Trưởng :  Maria Nguyễn Thị Là
 Phó 1    :  Maria Nguyễn Thị
 Phó 2    :  Matta Lâm Tuyết Liên
Thư Ký :   Maria Nguyễn Thị
Thủ Quỹ:  Maria Nguyễn Thị Kim Qui

Từ năm 2009-2012
Trưởng : Maria Nguyễn Thị Là
Phó 1    : Maria Hoàng Thị Tiến
Phó 2    : Matta Lâm Tuyết Liên
Thư Ký : Maria Nguyễn Thị Thu Hà
Thủ Quỹ: Maria Nguyễn Thị Kim Qui

Từ năm 2007 đến nay, Phú Hoà có cha chánh xứ Cha Antônm Mai Đức Huy, đồng thời cũng là cha linh hướng hội CBM Phú Hoà.

Đầu tháng 7-2012  bầu ban chấp hành mới.

Từ 2012-2015
Trưởng :  Maria Hoàng Thị Tiến
 Phó 1    : Matta Lâm Tuyết Liên
 Phó 2    : Maria Nguyễn Thị Hoa
 Thư Ký :  Matta Huỳnh Thị Thanh Trúc
 Thủ Quỹ: Maria Nguyễn Thị Phượng