Thứ Ba Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Mười Ba Năm A.

  • Bài giảng hàng tuần, Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • April 12, 2017
  • GioaKim Long
  • 53

Ngắm Thứ Mười Ba: Ông Chắn Khu Giáo VI.