Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Dấu Đanh Chúa Giêsu Ngắm Thứ Ba Năm A.

  • Bài giảng hàng tuần, Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày,
  • April 15, 2017
  • GioaKim Long
  • 74

Ngắm Thứ Ba : Ông Đạt BTV.