[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C Thánh Lễ Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Feb 28/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C