[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Mar 05/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phêrô Trần Văn Lành – Dòng Vinh Sơn Phaolô trong thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi