[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật II Thường Niên – Năm C Thánh Lễ Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Jan 17/01/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phanxicô Nguyễn Xuân Chính – Dòng Cát Minh trong thánh lễ Chúa Nhật II Thường Niên Năm C