[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật XVII TN – Năm B Thánh Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Jul 26/07/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phêrô Hồ Hà Tiến Nam – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật XVII TN Năm B

Audio: Gioakim Viết Long