[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật XXV TN – Năm B Thánh Lễ Rạng Sáng

Bài giảng hàng tuần - Sep 24/09/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XX TN Năm B