[Audio Bài Giảng] Lễ Chúa Hiển Linh – Năm C Thánh Lễ Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Jan 03/01/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phanxicô Nguyễn Xuân Chính – Dòng Cát Minh trong thánh lễ Chúa Hiển Linh Năm C