[Audio] Đêm Diễn Nguyện Canh Thức Chúa Giáng Sinh – Giáo xứ Phú Hòa

[Audio] Đêm Diễn Nguyện Canh Thức Chúa Giáng Sinh – Giáo xứ Phú Hòa

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 21:00 tại Thánh đường giáo xứ, Ban hội đồng mục vụ tổ chức buổi diễn nguyện do các ca đoàn trong giáo xứ đảm trách và trình diễn. Dưới đây là Audio buổi diễn nguyện, mời cộng đoàn cùng nghe lại.

Vào lúc 21:00 tại Thánh đường giáo xứ, Ban hội đồng mục vụ tổ chức buổi diễn nguyện do các ca đoàn trong giáo xứ đảm trách và trình diễn. Dưới đây là Audio buổi diễn nguyện, mời cộng đoàn cùng nghe lại.