[Audio Nghi Thức]Thứ Sáu Tuần Thánh Kỷ Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 14/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Thứ Sáu Tuần Thánh Kỷ Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu Năm A.