[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Jan 08/01/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C Chủ Đề do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.