[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT IV PS-B CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Apr 25/04/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật IV PS Chúa Nhật Chúa Chiên Lành Năm B do Cha Trực– Dòng Bửu Huyết chia sẻ.