[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật IX Thường Niên Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm C

Bài giảng hàng tuần - Jun 01/06/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ húa Nhật IX Thường Niên Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm C