[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH CHỦ ĐỀ NẾU YÊU MẾN THẦY NHAU NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - May 17/05/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh Chủ Đề Nếu Yêu Mến Thầy Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.