[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B CHỦ ĐỀ CHỨNG PHONG CÙI BIẾN KHỎI ANH THÁNH LỄ SÁNG.

Bài giảng hàng tuần - Feb 11/02/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B Chủ Đề Phong Cùi Biến Khỏi Anh do Cha sở Antôn chia sẻ.