[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật VIII Thường Niên Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Bài giảng hàng tuần - May 23/05/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C