[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ SATAN PHẢI DIỆT VONG NĂM B THÁNH LỄ SÁN

Bài giảng hàng tuần - Jun 12/06/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật X Thường Niên Chủ Đề Satan Phải Diệt Vong Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.