[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật X Thường Niên Năm C

Bài giảng hàng tuần - Jun 05/06/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ húa Nhật X Năm C