[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Jun 21/06/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XI Thường Niên  Dụ Ngôn Người Gieo Giống do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.