[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A. Thánh Lễ Sáng.

Bài giảng hàng tuần - Jul 09/07/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa NhậtXIV Thường Niên Năm A. Thánh Lễ Sáng.