[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN NĂM C THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Jul 15/07/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XV Thường Niên Chủ Đề Ai Là Người Thân Cận Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.