[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ KHÔNG HÒA BÌNH NHƯNG CHIA RẼ NĂM C THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Aug 22/08/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên Chủ Đề Không Hòa Bình Nhưng Chia Rẽ Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.