[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXV TN- A Với Chủ Đề Thợ Làm Vườn Nho Thánh Lễ Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Sep 25/09/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXV  TN – A với chủ đề Thợ Làm Vườn Nho do Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẽ.