[Audio] Thánh lễ đón FABC tại Giáo xứ Phú Bình

[Audio] Thánh lễ đón FABC tại Giáo xứ Phú Bình

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Audio Thánh Lễ Đón Tiếp FABC tại Giáo Xứ Phú Bình – Hạt Phú Thọ

Audio Thánh Lễ Đón Tiếp FABC tại Giáo Xứ Phú Bình – Hạt Phú Thọ _ Phần 1

 

 

 

Audio Thánh Lễ Đón Tiếp FABC tại Giáo Xứ Phú Bình – Hạt Phú Thọ _ Phần 2: