[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ KÍNH ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH LỄ NẾN NĂM B. Lễ Kính Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh Lễ Nến

Bài giảng hàng tuần - Feb 03/02/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Lễ Kính Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh Lễ Nến Năm B Chủ Đề do Cha sở chia sẻ