[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ TRỌNG ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI BỔN MẠNG KHU GIÁO IV GX.PHÚ HÒA NĂM C

Bài giảng hàng tuần - Dec 10/12/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Lễ Trọng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội Bồn Mạng Khu Giáo IV Gx.Phú Hóa Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.