[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A. Thánh Lễ Sáng.

Bài giảng hàng tuần - Jun 04/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A Thánh Lễ Sáng.