Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 06/08/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Gioakim Trịnh Sơn Thạch – Dòng Ngôi Lời SDV trong thánh lễ Lễ Kính Chúa Hiển Dung sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C