Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai CN XI TN Lễ Nhớ Thánh Antôn Pađôva Bổn Mạng Cha Sở Gx. Phú Hòa Năm C

Bài giảng hàng tuần - Jun 14/06/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật 11 Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Antôn Pađôva Bổn Mạng Cha Sở Gx. Phú Hòa Năm C