Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 09/03/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật 4 Mùa ChayNăm C