Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 17/08/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.