Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 08/07/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Gioakim Trịnh Sơn Thạch – Dòng Ngôi Lời SDV  trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm C