Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 05/08/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phêrô Ngô Lập Quốc Cha Phó Gx. Phú Trung trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C