Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 28/07/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A.