Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 01/09/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A.