Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Trong Tuần 1 Thường Niên Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 13/01/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu Trong Tuần 1 Thường Niên Năm A