Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Kết Thúc Tuần Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại Bổn Mạng Khu Giáo V Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 26/01/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư Kết Thúc Tuần Cấu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại Bổn Mạng Khu Giáo V Năm A