Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 03/08/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phêrô Ngô Lập Quốc Cha Phó Gx. Phú Trung trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C