Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư, Sau Chúa Nhật VII TN

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 22/02/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A Lễ Kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô.