BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ TƯ TRONG TUẦN CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT NĂM B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 20/01/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết trong thánh lễ thứ tư trong Tuần Cầu Cho Sự Hiệp Nhất Năm B.