Ban điều hành và giáo dân khu Thánh Giuse đọc kinh trong tháng Mân Côi.

Ban điều hành và giáo dân khu Thánh Giuse đọc kinh trong tháng Mân Côi.

Khu Giáo II Thánh Giuse - Mar 24/03/2014

Một số hình ảnh Ban điều hành và giáo dân khu Thánh Giuse đọc kinh trong tháng Mân Côi.

Một số hình ảnh Ban điều hành và giáo dân khu Thánh Giuse đọc kinh trong tháng Mân Côi.

Hình: Giuse Trần Minh Quyết