Ban hát thiếu nhi
Ban Hát Các Bà Mẹ
Xem lại việc hát ‘Tung Hô Tin Mừng’ và ‘Ca Tiến Lễ’