CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN B

SUY NIỆM - Jul 03/07/2021

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B

Mc 6,1-6

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương" (Mc 6,4)

 

 

Suy niệm: Đức Giêsu đã mạc khải mầu nhiệm về Cha của Ngài cho những kẻ bé mọn, những kẻ vô danh tiểu tốt. Ðối với xã hội họ chẳng là gì, chẳng có quyền gì, nhưng đã được Ðức Giêsu yêu thương và dạy cho biết về mầu nhiệm cao siêu, huyền nhiệm Nước trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã không chê sự hèn mọn của chúng con. Chúa đã cho chúng con được hạnh phúc biết về Thiên Chúa Cha, Ngài là Cha yêu thương chúng con. Xin cho toàn thế giới này cũng được nhận ra Cha là Ðấng đầy yêu thương để họ được hạnh phúc. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng