CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – B

SUY NIỆM - Jul 10/07/2021

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm B

 Mc 6,7-13

"Người bắt đầu sai các ông đi" (Mc 6,7)

 

 

Suy niệm: Được Ðức Giêsu sai đi giảng dạy, nhóm Mười Hai nhận chỉ thị về hành trang của người tông đồ: phải có tinh thần đơn sơ và từ bỏ những gì ngăn cản sứ mệnh. Hoạt động chính của nhóm Mười Hai là: Rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trừ quỷ, xức dầu cho bệnh nhân…

 Mỗi chúng ta cũng có trách nhiệm trong chương trình cứu độ của Ðức Giêsu. Chúng ta có nhiệm vụ loan báo một Thiên Chúa tình yêu: Ngài luôn nhân hậu, hiện diện gần gũi con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã không chê sự hèn mọn của chúng con. Chúa đã cho chúng con được hạnh phúc biết về Thiên Chúa Cha, Ngài là Cha yêu thương chúng con. Xin cho toàn thế giới này cũng được nhận ra Cha là Ðấng đầy yêu thương để họ được hạnh phúc. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng